1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, ezen belül a könyvtárhasználók jogait és a könyvtári használat feltételeit.

Szabályzatunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy leendő és beiratkozott olvasóinknak segítséget nyújtsunk a könyvtár használatához, a látogatók és olvasók figyelmébe ajánlva sokszínű szolgáltatásainkat.

Jelen szabályzat- a dokumentumok és könyvtárhasználók jogának védelme érdekében- a könyvtárhasználókra nézve kötelező érvényű.

I. Könyvtárhasználat

 A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot, valamint a Könyvtár  Házirendjét magára nézve kötelezően elismeri.

 A használók lehetnek :

 • könyvtári tagok- beiratkozott olvasók: könyvtári tagokká válnak azok akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják.
 • Könyvtár látogatók - könyvtár látogatókká válnak azok, akik személyi adataikat megadják és azokat igazolják. A látogatók csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak.

II. Könyvtárhasználat feltételei

 1. A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött, melyhez személyi azonosító okmány( személyi igazolvány, eszig, vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímkártya, tanulóknak diákigazolvány, nyugdíjasoknak nyugdíjas igazolvány is , külföldi állampolgár esetén útlevél, illetve tartozkodási engedély szükséges.
  A könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és a lakcíme( 1997.évi CXL.tv.57.§ (1)

Természetes azonosító adatatok:

 • családi és utónév
 • születési családi és utónév
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja születési családi és utóneve ( 1996. évi XX.tv.4. § (4) bekezdés))

2. A 16 éven aluli ( általános iskolai tanuló) használó, könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, mint jótállónak a kezessége szükséges. a jótálló adatait a jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni.Az olvasói nyilvántartást a jótállónak saját kezüleg kell kitölteni.

3. Külföldi állampolgár tagságához, ideiglenes tartózkodási engedélyének lakcímkártyájának és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagsághoz 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.

 4. A statisztikai nyilvántartás számára a Könyvtár kéri a foglalkozás megnevezését tanuló esetében az oktatási intézmény nevét- az adatot nem kötelező megadni.

 5. Az adatok valódiságát szeszemélyi igazolvánnyal, lakcíkártyával, diákigazolvánnyal, útlevélell kell igazolni.

 6. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak rögzítéséhez és annak kezeléséhez.

 7. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri és az adatvédelmi törvény előirásainak megfelelően kezeli.

 8. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott listát kérhet díjtalanul.

 9. Ha az olvasó tagságát megszünteti-és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé- adatait töröljük az olvasói nyilvántartásból.

 10. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

III. Beiratkozás

 • A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
 • Az olvasójegy érvényessége 1 naptári évre szól. Az olvasójegyeket könyvtárunkban nem adjuk ki az olvasónak, hanem a könyvtárban őrizzük egy erre a célra kialakított kölcsönzői fiókban. Minden kölcsönzéskor az olvasónak először a kölcsönzőpultot kell felkeresnie.
 • Könyvtárunkban, beiratkozási díj nincs.

Kölcsönzés

 1. A könyvtár gyűjteményének arra kijelölt részét az olvasó részére kölcsönadja.
 2. A beiratkozás és a kölcsönzés a kölcsönzőpultnál történik.
 3. Kölcsönözni csak a a tartozások ( dokumentum, késedelmi díj) rendezése után lehetséges.
 4. Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db. kölcsönzési idő 1 hónap. Egyszer van lehetőség  hosszabításra. Kölcsönzünk még színes újságokat a legfrisebb szám kivételével db/hét.
 5. Olvasótermi dokumentum kölcsönzését- kivételes esetben- 2 napra , a könyvtár zárva tartási idejére, az intézményvezető engedélye alapján biztosítjuk.
 6. A könyvtárközi kölcsönzést csak ( 14 év feletti ) beiratkozott olvaók vehetik igénybe.
 7. Az olvasójegy tulajdonosa teljes felelőséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért.
 8. Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtár állományából hiányzó dokumentumok- elsősorban szakirodalmi művek-olvasói kérésre más könyvtáraktól kölcsönözhetők, melynek esetleges költségei az olvasót terhelik.
 9. Helyben használat során aki a könyvtár házirendjét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, ingyen veheti igénybe a következő szolgáltatásokat: helyben olvasás, tájékoztatás, irodalomkutatás.

Számítógép-és Internethasználat

 A Számítógépeket csak térítés ellenében lehet használni.

Kedvezményes számítógép és internethasználatra, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek jogosultak heti 1 alkalommal 1 óra hossza idejéig.

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén:

 1. A kölcsönzési határidő lejárta után a Könyvtár felszólítja a késedelmes olvasót a dokumentumok visszahozatalára.
 2. Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj naponként emelkedik.
 3. Az elveszett vagy megrongált  dokumentok azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni.
 4. A Könyvtár kártérítésként a dokumentumok  gyűjteményi értéket kéri, amely nem azonos a beszerzési árral, annak  többszöröse is lehet.

IV. Igénybevehető könyvtári szolgáltatások

 • Könyv és folyóirat, színes újság, napilapok helyben olvasása, kölcsönzése
 • tájékoztatás a könyvtár szogáltatásairól
 • közhasznú információ szolgáltatás
 • elektronikus ügyintézés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • könyvtári rendezvényeken való részvétel
 • térítés ellenében: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, faxküldés-fogadás

( intézményünk szolgáltatási díjtételeit az 1. számú melléklet tartalmazza)

 • Számítógép és internethasználat meghatározott feltételek szerint

V. Egyéb szabályok

 1. A könyvtár látogatása- valamennyi könyvtárhasználó édekében-csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges.
 2. A könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A könyvtárban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 3. Az olvasói terekben és a számítógépes teremben étkezni és folyadékot bevinni tilos!
 4. Mobiltelefon használata kizárólag a könyvtár előterében a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
 5. Dohányozni a könyvtár egész területén, valamint a Könyvtár bejáratától számított 5 méteren belül tilos!
 6. Minden könyvtár használónak és látogatónak a könyvtári dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvnia!
 7. Tilos a könyvtárban a többi olvasót zavaró módon viselkedni, hangoskodni, szaladgálni.
 8. A könyvtár területén hírdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének engedélyével helyezhetők el.
 9. A könyvtár rendjét megszegő, a könyvtárhasználat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonandók.

Kállósemjén, 2017.06.07.

 

 

                                                                                         Hollósi Istvánné

                                                                                         intézményvezető