Text Size

Bizottságok feladatai

PÉNZÜGYI,  ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG:

 FELADATAI:

1.A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.

2. A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli.

3. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetekről,

b)a bizottság feladatkörét érintő valamennyirendelet-tervezetről, képviselő-testületi előterjesztésről,

c) a lakosság széles körét érintő előterjesztésekről, amennyiben a szakbizottság feladat- és hatásköréhez az előterjesztés témája szorosan kapcsolódik;

b) a képviselő-testület gazdasági programjáról,

c)a képviselő-testület éves munkatervéről,

d)a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

e) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,

f) a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a bizottság állásfoglalása.

4. A bizottság dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról,

b) munkatervének megállapításáról,

c) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről évente tájékoztatja a testületet;

d) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a hatáskörébe utalt ügyekről.

5.A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását.

6.Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel

7.Véleményt nyilvánít, javaslatot készít a képviselőtestület munkatervében meghatározott feladatkörébe tartozó előterjesztésekhez,

8.Véleményezi az építési, felújítási munkára beérkezett pályázatokat,

9.Véleményezi a képviselőtestület gazdasági program tervezetét,

10.Részt vesz a leltározásban és a selejtezésben,

11.Javaslatot tesz a helyi adók megállapítására részt vesz az előkészítésében.

12. Javaslatot dolgoz ki a az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásához.

Közrendvédelemmel, környezetvédelemmel és köztisztasággal  kapcsolatos  feladatai:

13.Közreműködik a településrendezéssel, a településfejlesztéssel, az épített és természeti környezet védelmével összefüggő önkormányzati feladatok meghatározásában, végrehajtásában.

14.Javaslatot tesz környezetvédelmi tervek, programok elfogadására, közreműködik azok végrehajtásában.

15.Figyelemmel kíséri a település környezet –egészségügyi helyzetének alakulását, a köztisztaság fenntartását

16. Propagandát fejt ki  a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelésében

17. Propagandát fejt ki a veszélyes hulladékok és a növényvédő szerek szabályszerű felhasználására

18. Szervezi a település  közterületeinek fásítását, parkosítását.

19. Közreműködik az illegális szemetelők felkutatásában

20.Propagandát fejt ki a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére.

21.Mozgósítja a lakosságot a kötelező közszolgáltatások igénybevételére.

22.Javaslatot tesz a település iránti érdeklődés felkeltésére, gazdasági, kulturális információk minél szélesebb körben való megjelenítésére.

Képgaléria

Hasznos linkek